U bent hier

Algemene voorwaarden Gopress

 
Artikel 1. Definities
 
1.1.Algemene Voorwaarden: het geheel van bepalingen, zoals hierna opgenomen, die van toepassing zijn op contractuele verhoudingen tussen Gopress en derden waaronder de Klant en de Gebruiker. 
 
1.2. Data: met name de artikels, infografieken en foto’s, uitgegeven door de Uitgevers op om het even welke drager.
 
1.3. Gebruiker: elke natuurlijke persoon die gerechtigd is toegang te hebben tot de Data op Gopress en/of de Data secundair hergebruikt. De Gebruikers zijn personeelsleden van de Klant of externe personen. De Gebruikers worden geïdentificeerd in bijlage 2.
 
1.4. Gopress: een digitaal dienstenplatform toegankelijk via www.gopress.be of elk mogelijk ander adres.
 
1.5. Grondgebied: wijst het grondgebied aan waar de maatschappelijke zetel van de Klant gevestigd is of waar de Klant zijn activiteiten uitoefent. Behoudens specifieke overeenkomst tussen de partijen, wijst de Klant België aan. Deze overeenkomst wordt desgevallend als avenant opgenomen.
 
1.6. Klant: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon van welke aard ook die de gebruikersovereenkomst heeft afgesloten en die hierdoor de rechten heeft verworven en de verplichtingen heeft aangegaan die in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen.
 
1.7. Overmacht: een onvoorzienbare gebeurtenis, volledig onafhankelijk van de wil van de partij die het inroept en die het tijdelijk of definitief onmogelijk maakt om de contractuele verplichtingen uit te voeren.
 
1.8. Persoonlijke Identificatiegegevens: de elementen, die dienen ter identificatie van de Gebruiker met inbegrip van de gebruikersnaam en het paswoord, die moeten worden ingegeven om toegang te krijgen tot de verschillende diensten van Gopress. Deze gegevens kunnen door Gopress enkel worden gebruikt onder de voorwaarden voorzien in artikel 15.4 van deze Algemene Voorwaarden.
 
1.9. Secundaire Gebruiker: elke natuurlijke persoon aangeduid in gemeen overleg tussen de partijen en die toegang heeft tot de Data die door de Gebruiker worden verspreid binnen de beperkingen zoals bepaald in de gebruikersovereenkomst. 
 
1.10. Secundair Hergebruik: elk ander hergebruik van Data dan de loutere raadpleging (bijvoorbeeld: Data ter beschikking stellen van Secundaire Gebruikers, verspreiding via e-mail aan Secundaire Gebruikers). Het Secundair hergebruik is enkel toegestaan voor de Data die terug te vinden zijn op Gopress waar de Klant op basis van de gebruikersovereenkomst toegang tot heeft. Het Secundair Hergebruik mag in geen geval afbreuk doen aan de normale exploitatie van de Data, noch ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de belangen van de rechthebbenden.
 
1.11. Uitgever: de natuurlijke personen of rechtspersonen die de Data uitgeven. 
 
Artikel 2. Toepassing van de Algemene Voorwaarden
 
2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen de raadpleging van de Data en de toegang tot Gopress, onderhandelingen, offertes en contractuele verhoudingen tussen Gopress en de Klant. 
 
2.2. De toepasselijkheid van een eigen vorm van algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 
2.3. Ingeval van strijdigheid tussen de gebruikersovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden prevaleren de bepalingen uit de gebruikersovereenkomst.
 
Artikel 3. Voorwerp van de gebruikersovereenkomst
 
3.1. Conform de mandaten waarover ze beschikt, kent Gopress aan de Klant, onder de bepalingen en de voorwaarden van de Algemene Voorwaarden en onder voorbehoud van correcte betaling van de verschuldigde vergoedingen, de volgende rechten toe:
(i) Recht van toegang tot Gopress (artikel 4);
(ii) Recht op gebruik van de diensten (artikel 5);
(iii) Recht op gebruik van de Data mits naleving van de voorwaarden zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden (artikel 6); 
 
3.2. Deze rechten worden ten persoonlijke titel door Gopress toegekend en zijn onvervreemdbaar noch overdraagbaar. 
 
Artikel 4. Recht op toegang
 
4.1. Gopress is 24u op 24u en 7 dagen op 7 toegankelijk behalve in geval van overmacht of gebeurtenis die niet onder de controle valt van Gopress en onder voorbehoud van eventuele defecten of onderhoudstussenkomsten teneinde de goede werking van de dienst te verzekeren. 
Teneinde deze ongemakken te beperken voor de Klant die Gopress wenst te gebruiken, ziet Gopress erop toe onderhoudstussenkomsten voor het grootste deel uit te voeren tussen 18u en 6 uur ’s morgens.
Indien de hierboven beschreven situatie zich voordoet, verwittigt Gopress de Klant en geeft de geschatte duur van de onbeschikbaarheid van het netwerk aan.
 
4.2. De Klant dient bij het aangaan van de gebruikersovereenkomst het aantal Gebruikers, met inbegrip van het aantal Secundaire Gebruikers, dat toegang heeft tot de Data, aan te geven.
 
4.3. Eenmaal de gebruikersovereenkomst is afgesloten, registreren de Gebruikers zichzelf op Gopress of maken ze gebruik van de toegangsgegevens die hen werden meegedeeld. Deze toegangsgegevens bestaan uit een e-mailadres en een paswoord (voorbeeld: 10 Gebruikers = 10 verschillende e-mailadressen en paswoorden). 
Deze toegangsgegevens dienen gebruikt te worden telkens de Gebruiker zich in verbinding stelt met Gopress.
 
4.4. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van zijn Persoonlijke Identificatiegegevens. De Gebruiker ziet erop toe deze niet te verspreiden aan derden. De Klant stelt Gopress onmiddellijk op de hoogte in geval van diefstal of impalming van deze Persoonlijke Identificatiegegevens waarna de Gebruiker de noodzakelijke maatregelen dient te nemen om zijn Persoonlijke Identificatiegegevens te wijzigen. Bij gebreke hieraan wordt de account drie (3) dagen na de aangifte afgesloten.
 
4.5. Elke wijziging van de naam, adresgegevens, e-mailadres van de Klant of de Gebruikers dient onmiddellijk meegedeeld te worden per e-mail aan ask@gopress.be of per post. Bij gebreke hieraan worden de Persoonlijke Identificatiegegevens die bij Gopress gekend zijn, als de enige valabele beschouwd.
 
4.6. Elk gebruik van de Persoonlijke Identificatiegegevens buiten de beperkingen van deze Algemene Voorwaarden, kan aanleiding geven tot verbreking van de gebruikersovereenkomst, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling.
 
4.7. De Klant zal alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen nemen die noodzakelijk zijn om een strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te waarborgen o.m. concreet voor het zorgvuldig bewaren door de Gebruiker van deze Persoonlijke Identificatiegegevens. Om dit te bewerkstelligen, verbindt hij zich ertoe te verhinderen dat de Gebruikers de gebruikersnaam en paswoord meedelen aan derden.
 
Artikel 5. Recht op gebruik van de diensten
 
5.1. De diensten van Gopress zijn toegankelijk via de website van Gopress. Ze worden beschreven op de website van Gopress.
 
5.2. De helpdesk is te bereiken via e-mail op het adres ask@gopress.be, via een helpdesk telefoonnummer 02/740.09.78 tijdens de kantooruren (9u – 17u).
 
5.3. De Klant kan advies verkrijgen op het vlak van auteursrechten met het oog op het hergebruik dat hij of zij wenst te maken en kan daarvoor terecht op het adres ask@gopress.be of op het telefoonnummer 02/740.09.78 tijdens de kantooruren (9u-17u) of via e-mail bij de betrokken beheersvennootschappen van auteursrechten (info@licence2publish.be, info@copiepresse.be, info@repropress.be).
 
Artikel 6. Recht op gebruik van de Data
 
6.1. Gopress kent aan de Klant het recht toe de Data te raadplegen en, indien dit voorzien is in de gebruikersovereenkomst, te hergebruiken zoals bepaald in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden - onder de voorwaarden zoals hieronder gespecificeerd en volgens de tarieven opgenomen in de gebruikersovereenkomst. Dit recht heeft geen enkele overdracht van rechten van welke aard ook op deze Data tot gevolg.
 
6.2. Dit recht is niet-exclusief en niet-overdraagbaar.
 
6.3. Het is noch de Klant noch de Gebruikers, behoudens een voorafgaandelijke uitdrukkelijke overeenkomst tussen partijen, toegestaan de Data in zijn geheel of gedeeltelijk te vervalsen, inhoudelijk te wijzigen, te vertalen, te verplaatsen, te verwijderen of te vervangen, met inbegrip van de gegevens betreffende met name de Uitgever en de journalist die vermeld staan op de Data. Bovendien dient de naam van de publicatie en datum van publicatie altijd vermeld te worden.
 
6.4. De Gebruikers mogen de Data niet reproduceren voor commerciële of promotionele doeleinden en het concrete gebruik mag de eer, de goede naam of morele rechten van de auteur van de Data niet schaden.
 
6.5. Recht op raadpleging
 
6.5.1. De Data kunnen door de Gebruiker van Gopress worden geraadpleegd via verscheidene diensten op Gopress.
 
6.5.2. De Gebruiker mag de Data oproepen op het scherm waardoor zij worden opgeslagen in het tijdelijk geheugen van het gebruikte toestel (computer, smartphone etc.). Behoudens een uitdrukkelijke toestemming voorzien in de gebruikersovereenkomst, is enkel de opslag in het tijdelijk geheugen van de computer toegelaten.
 
6.5.3. Behoudens een uitdrukkelijke toestemming voorzien in de gebruikersovereenkomst, laat het recht op raadpleging  niet toe de Data  te reproduceren op welke manier dan ook op welke digitale drager (meer bepaald newsletter, ondernemingskrant, website, internet, intranet, extranet, gepersonaliseerde e-mail of mailinglist, newsgroup, sociale media, op diskette, HDD, CD-rom, DVD, etc).
 
6.5.4. De tarieven van toepassing op de datum van ondertekening van de gebruikersovereenkomst, zijn terug te vinden op de gebruikersovereenkomst. Elke bijzondere modaliteit overeengekomen bij de ondertekening van de gebruikersovereenkomst wordt duidelijk in deze overeenkomst vermeld.
 
De tarieven kunnen gewijzigd worden middels een opzeg uiterlijk drie (3) maanden voor het einde van het contractjaar. De nieuwe tarieven zullen verspreid worden op de homepagina van Gopress en meegedeeld worden aan de Klant per post of e-mail. Behoudens beëindiging conform artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden, worden de nieuwe tarieven als aanvaard beschouwd door de Klant en van toepassing bij de hernieuwing van de gebruikersovereenkomst. 
 
De tarieven voor de consultatie per Data kunnen worden gewijzigd door middel van een voorafgaande aanzegging van vijftien (15) dagen aangekondigd op de website van Gopress. Na deze termijn wordt de Klant die verrichtingen uitvoert tegen het herziene tarief, geacht deze voorafgaandelijk te hebben aanvaard.
 
Het toepasselijk BTW-tarief is 21%.
 
6.6. Secundair Hergebruik
 
6.6.1. De Gebruiker heeft het recht de Data te hergebruiken zoals hieronder beschreven voor zover de toegang tot deze reproducties beperkt blijft tot het aantal verklaarde Secundaire Gebruikers.
 
6.6.2. De Klant verbindt zich er toe in geval van gewijzigd hergebruik uiterlijk een maand vóór het einde van het contractjaar Gopress te verwittigen van de wijziging op basis waarvan een aanpassing aan de gebruikersovereenkomst kan opgemaakt worden. Indien de Klant Gopress niet op de hoogte brengt van enige wijziging, wordt verondersteld dat het hergebruik ongewijzigd blijft.
De factuur zal een duidelijk leesbare vermelding bevatten dat de aanvaarding van de factuur een verklaring inhoudt dat de Klant het opgegeven Secundair Hergebruik bevestigt. Deze vermelding bepaalt eveneens dat indien het Secundair Hergebruik vermeld op de factuur niet overeenstemt met het huidige Secundair Hergebruik,  de Klant Gopress hiervan dient op de hoogte te brengen volgens artikel 6.6.2. van deze Algemene Voorwaarden. 
 
6.6.3. De voorziene types van hergebruik en het aantal Secundaire Gebruikers dat toegang heeft tot de door de Gebruiker aangemaakte reproducties, wordt bepaald in de gebruikersovereenkomst.
 
6.6.4. De tarieven voor Secundair Hergebruik van toepassing op de datum van ondertekening van de gebruikersovereenkomst, zijn terug te vinden op de website van de betrokken beheersvennootschappen van auteursrechten. De tarieven werden vastgelegd door de Uitgevers en via de betrokken beheersvennootschap van auteursrechten meegedeeld aan Gopress.
 
De tarieven kunnen gewijzigd worden middels een opzeg uiterlijk drie (3) maanden voor het einde van het contractjaar. De wijzigingen treden in werking op het moment van de hernieuwing van de gebruikersovereenkomst.
 
Het toepasselijk BTW-tarief is 6%.
 
6.6.5. Bewaren van de Data 
 
6.6.5.1. Behoudens andersluidende bepaling over de aan de Klant toegekende bewaringstermijn bij het ondertekenen van de gebruikersovereenkomst, kan Gopress, in naam en voor rekening van de betrokken beheersvennootschap van auteursrechten, de Klant toestemming geven de Data gedurende maximum één jaar te bewaren op een digitale drager met het oog op het meedelen van de Data aan de Gebruikers. 
 
6.6.5.2. Het toepasselijk tarief is terug te vinden op de website van de beheersvennootschappen.
 
6.6.5.3. Behoudens in het geval dat de Klant opteert voor de bewaring van een bijkomend jaar volgens het tarief bepaald op de website van de betrokken beheersvennootschappen van auteursrechten, verbindt de Klant zich in toepassing van artikel 6.6.5.1. van deze Algemene Voorwaarden er toe uiterlijk op de zevende van de maand volgend op het einde van ieder contractjaar, alle Data, die tijdens de verstreken contractuele periode  werden bewaard, te verwijderen.
 
6.6.6. Verspreiding van de Data
 
6.6.6.1. Verspreiding van de Data via intranet/extranet
 
Gopress, in naam en voor rekening van de betrokken beheersvennootschap van auteursrechten, kan de Klant toestemming geven de Data te verspreiden gedurende één jaar op:
- Intranet: netwerk van de Klant dat enkel toegankelijk is voor de Gebruikers in situ.
- Extranet: extern netwerk van de Klant of van de ondernemingsgroep waar de Klant deel van uitmaakt die door de Gebruiker van buitenaf (los van het informatienetwerk van de Klant) toegankelijk is.
- Elk ander lokaal netwerk goedgekeurd door beide partijen.
 
Het toepasselijk tarief is terug te vinden op de website van de betrokken beheersvennootschappen van auteursrecheten.
 
Behoudens in het geval dat de Klant opteert voor de verspreiding via intranet/extranet van een bijkomend jaar volgens het tarief bepaald op de website van de betrokken beheersvennootschappen van auteursrechten, verbindt de Klant zich in toepassing van artikel 6.6.5.1. van deze Algemene Voorwaarden er toe uiterlijk op de zevende van de maand volgend op het einde van ieder contractjaar, alle Data, die tijdens de verstreken contractuele periode werden verspreid via intranet/extranet, te verwijderen.
 
6.6.6.2. Verspreiding van de Data via e-mail
 
Gopress, in naam en voor rekening van de betrokken beheersvennootschap van auteursrechten, kan de Klant toestemming geven de Data per e-mail te verspreiden aan de Secundaire Gebruikers.
 
Het toepasselijk tarief is terug te vinden op de website van de betrokken beheersvennootschap van auteursrechten.
 
6.6.6.3. Verspreiding van de Data via Internet (website)
 
Gopress, in naam en voor rekening van de betrokken beheersvennootschap, kan de Klant toestemming geven de Data gedurende een jaar te verspreiden via internet.
 
Het toepasselijk tarief is terug te vinden op de website van de betrokken beheersvennootschap van auteursrechten.
 
Behoudens in het geval dat de Klant opteert voor de verspreiding van een bijkomend jaar volgens het tarief bepaald op de website van de betrokken beheersvennootschap van auteursrechten, verbindt de Klant zich in toepassing van artikel 6.6.5.1. van deze Algemene Voorwaarden er toe uiterlijk op de zevende van de maand volgend op het einde van ieder contractjaar, alle Data, die tijdens de verstreken contractuele periode werden verspreid via internet, te verwijderen.
 
6.6.7. De hergebruiken zoals beschreven in 6.6.6.1., 6.6.6.2. en 6.6.6.3. van deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als mededelingen aan het publiek en zijn enkel toegestaan onder de volgende voorwaarden:
- de Data dienen te worden gereproduceerd in het originele formaat met inbegrip van elke vermelding aangaande de bron (publicatiedatum en titel van de publicatie)
- de Klant voegt aan elke reproductie goed leesbaar het volgende toe: “ Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elke reproductie dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de betrokken beheersvennootschap van auteursrechten (hetzij Licence2Publish: info@licence2publish.be, hetzij Copiepresse: info@copiepresse.be, hetzij Repropress: info@repropress.be). 
 
6.6.8. De Klant verbindt zich ertoe controlesystemen in te bouwen om illegaal gebruik of gebruik dat strijdig is met deze Algemene Voorwaarden, onder welke vorm of op welke manier dan ook, tegen te gaan. Dit systeem zal aangepast zijn aan de technische evolutie van de markt en in geval van misbruik door een Gebruiker dient Gopress onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld.
 
6.6.9. De beëdigde agenten van de betrokken beheersvennootschappen van auteursrechten hebben conform artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten het recht om een bezoek te brengen aan de lokalen waar de Data worden gebruikt met de bedoeling de naleving van de gebruikersovereenkomst en de Algemene Voorwaarden na te gaan. De Klant treft hiervoor alle nuttige schikkingen.
 
Indien blijkt dat door de Klant onregelmatigheden werden begaan of fraude werd gepleegd, zal Gopress het tarief voor de ontdoken diensten factureren en dit met terugwerkende kracht. Indien de onregelmatigheden of de fraude aangaande het Secundair Hergebruik van de Data oplopen tot meer dan vijf procent (5%) van het jaarlijks aan de Klant gefactureerde bedrag, betaalt de Klant aan de betrokken beheersvennootschap(pen) van auteursrechten de kost van deze verificatiecontrole, alsook een forfaitaire schadevergoeding van twaalf procent (12%) van het jaarlijks overgeschreven bedrag, met een minimum van tweehonderdvijftig (250) euro per betrokken beheersvennootschap van auteursrechten, zonder afbreuk te doen aan het recht van deze laatste om een vergoeding voor de reële schade te eisen en/of Gopress te gelasten de toegang tot Data behorende tot hun repertorium te beëindigen. Dit forfaitaire bedrag is verschuldigd vanaf het verzenden door de beheersvennootschap van de ingebrekestelling die de vaststelling(en) van de beëdigde agent bevat.
 
6.7. Zonder afbreuk te doen aan andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, onderwerpt de schending van de bepalingen van dit artikel de Klant aan de burgerrechtelijke en strafrechtelijke sancties zoals voorzien in de wetgeving op het auteursrecht en de bescherming van de databanken, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid van Gopress om, op eigen initiatief of op vraag van de beheersvennootschappen die Gopress gemandateerd hebben, onmiddellijk een einde te stellen aan de gebruikersovereenkomst zonder opzegtermijn noch schadevergoeding conform artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden. Deze schending heeft ten aanzien van de Klant eveneens een eis tot schadevergoeding, forfaitair geëvalueerd op twaalf procent (12%) van het jaarlijks bedrag, met een minimum van tweehonderdvijftig (250) euro, tot gevolg zonder afbreuk te doen aan het recht van Gopress of de betrokken beheersvennootschappen van auteursrechten om een schadevergoeding voor de werkelijk geleden schade te eisen.
 
Artikel 7.  Betalingsvoorwaarden
 
7.1. De betaling voor de diensten van Gopress zal plaatsvinden na ontvangst van de factuur die betrekking heeft op de contractuele periode. Op de overschrijving dient de naam van de Klant en het factuurnummer vermeld te worden. De factuur wordt opgesteld in Euro en op de aangegeven prijzen voor het platform is het BTW tarief van 21 % van toepassing, voor de regeling van de reproductierechten is het BTW tarief van 6% van toepassing. In geval van betaling per Data, kan de Klant eveneens zijn provisie aanvullen door storting op de bankrekening van Gopress met nummer BE37 7360 0555 4528. Bij betalingen met kredietkaarten, online banking en overschrijving met onmiddellijke activering, zal de rekening worden gedebiteerd op het ogenblik dat de bestelling wordt verzonden.
 
7.2. De factuur is betaalbaar binnen de dertig (30) dagen na factuurdatum. Bij betalingen met kredietkaarten, online banking en overschrijving met onmiddellijke activering zullen de facturen worden afgegeven bij ontvangst van de provisies gestort op de bankrekening van Gopress. Ze zullen worden verstuurd naar het adres (post of elektronisch) dat werd meegedeeld door de Klant.
 
7.3. In geval van vertraging van de betaling van meer dan dertig (30) dagen, houdt Gopress zich het recht voor om de toegang to Gopress en haar diensten op te schorten tot aan de regularisatie, dit met inbegrip van kosten, intresten en forfaitaire vergoeding. Voor overschrijving met onmiddellijke activering is deze termijn drie (3) werkdagen.
 
7.4. In geval van betaling per Data brengt iedere verrichting onderworpen aan tarifering de automatische debitering van de provisie van de Gebruiker met zich mee. Van zodra de provisie ontoereikend is voor de gevraagde verrichtingen, zullen deze niet meer worden uitgevoerd.
 
7.5. Gopress heeft in geval van laattijdige betaling van rechtswege en zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is, recht op een schadevergoeding van tien procent (10 %) van het factuurbedrag te vermeerderen met administratiekosten en contractuele verwijlintresten ten belope van twaalf procent (12 %) per jaar en dit onder voorbehoud van het recht voor Gopress het werkelijk bedrag van de schade te vorderen.
 
Artikel  8. Intellectuele Eigendom
 
8.1. De Klant verbindt er zich toe de intellectuele eigendomsrechten van de Uitgever en van derden te respecteren. Hij verbindt er zich meer bepaald toe de figuratieve merken van de Uitgever niet te gebruiken zonder expliciete toestemming.
 
8.2. Gopress beschikt over de noodzakelijke licenties om de Data te verkopen op Gopress. De Klant is geïnformeerd en op de hoogte van het feit dat de Uitgever niet noodzakelijke over alle rechten beschikt aangaande het Secundair Hergebruik van bepaalde Data.
 
8.3. In het algemeen zijn de rechten op het hergebruik van de Data door derden op Data afkomstig van persagentschappen, vrije tribunes, lezersbrieven, publigrafieken, overlijdensberichten en kleine aankondigingen, Data afkomstig van bepaalde freelancers etc. niet noodzakelijk overgedragen of in licentie gegeven aan de Uitgever. Deze Data kunnen bijgevolg niet hergebruikt worden (Secundair Hergebruik) dan mits toestemming van de rechthebbende.
 
8.4. Indien de Klant andere Data dan opgenomen in bijlage 1 wenst te hergebruiken, is het aangewezen contact op te nemen met Gopress.
 
8.5. Gopress waarborgt de Klant te zullen vrijwaren voor alle aanspraken op auteursrechtelijke grondslag die de oorspronkelijke auteur van de Data tegenover haar zou kunnen doen gelden met betrekking tot het gebruik van de Data binnen de voorwaarden gesteld in deze Algemene Voorwaarden en de grenzen van de gebruikersovereenkomst. 
 
Niettemin kan Gopress niet aansprakelijk worden gesteld aangaande het gebruik van Data zoals bepaald in artikel 6  van deze Algemene Voorwaarden voor dewelke de Uitgevers leden van Gopress niet over de rechten inzake het hergebruik door derden beschikken.
 
8.6. De werken die ontstaan door het gebruik van de Data door de Klant of de Gebruikers (integratie van de Data in een persoverzicht, …) kunnen niet worden beschouwd als een nieuw werk dat nieuwe auteursrechtelijke aanspraken in het leven roept in hoofde van de Klant of de Gebruiker.
 
8.7. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de inhoud die hij uploadt op Gopress. De Klant verbindt er zich toe geen inhoud te plaatsen waarop auteursrechten van derden rusten, tenzij de Klant over een officiële licentie of toestemming van de rechthebbende beschikt. Indien blijkt dat auteursrechten geschonden zijn en er een probleem is dat Gopress in rechte dreigt aangesproken te worden voor het miskennen van auteursrechten door een Klant, heeft Gopress het recht deze documenten te verwijderen, de gepaste maatregelen te nemen en met onmiddellijke ingang de toegang van de Klant tot Gopress te beëindigen. 
 
Artikel 9. Cookies
 
Gopress maakt gebruik van cookies om de diensten te leveren. De ”cookie policy” van Gopress is beschikbaar op de website van Gopress.
 
9.1. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer van de internaut worden geplaatst door de websites die hij bezoekt. Cookies worden gebruikt om deze websites te doen functioneren of efficiënter te doen functioneren en om de houder van de website te voorzien van informatie. De cookie bevat een unieke code die toelaat om de internaut te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde 'session' cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde 'permanente' cookie). Cookies bevatten geen persoonsgegevens. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die de internaut bezoekt of door derden waarmee de website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op de computer of mobiel apparaat van de Gebruiker bevindt. Cookies worden gestockeerd op de computer of mobiel apparaat van de internaut in de folder van de browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de internaut en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de internaut om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. 
 
9.2. Gopress maakt gebruik van volgende cookies:
 
9.2.1. Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om de website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken (bv. herkenning van de Gebruiker).  Deze cookies laten de Gebruiker toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Indien de Gebruiker deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.
 
9.2.2. Functionele cookies
Deze cookies vergemakkelijken het functioneren van de website en zorgen er voor dat de Gebruiker een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld cookies die ergens de voorkeur van de Gebruiker onthouden (bv. taal).
 
9.2.3. Performantie cookies
Met deze cookies wordt informatie verzameld over het gebruik dat Gebruikers maken van de website met de bedoeling de inhoud van de website te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de Gebruikers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten. Zo is er bijvoorbeeld een cookie die het aantal unieke bezoekers helpt tellen.
 
9.2.4. third party cookies
De website bevat ook een element van een derde partij. Zo plaatst de betaalpartner van Gopress een cookie om de Gebruiker die een betaling heeft geplaatst te herkennen.
Indien de Gebruiker vaststelt dat er andere cookies op onze website worden geplaatst, dankt Gopress de Gebruiker haar daarvan onmiddellijk te verwittigen opdat Gopress de nodige aanpassingen kan doen.
 
9.3. Weigeren
Via de browserinstellingen kan de Gebruiker de installatie van cookies weigeren. De Gebruiker kan zijn browser ook zo instellen dat hij bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. De Gebruiker kan op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van de computer of mobiel apparaat.
 
Artikel 10. Aansprakelijkheden
 
Aansprakelijkheid Klant
 
10.1. De Klant is aansprakelijk voor de door de Gebruikers niet toegelaten uitgevoerde handelingen.
 
10.2. De Klant erkent op de hoogte te zijn van de eigenschappen van het internet en de grenzen ervan, meer bepaald:
 
10.2.1. Dat hij de enige verantwoordelijke is voor het gebruik van de Data volgens de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, de grenzen van de gebruikersovereenkomst en met naleving van het geheel aan wetgeving dat van toepassing is op de Klant en de rechten van derden. Gopress kan bijgevolg niet aansprakelijk gehouden worden t.a.v. de Klant wat betreft schade veroorzaakt door gebruik van de Data behoudens wat betreft de auteursrechten. De Klant vrijwaart Gopress in dit verband voor elke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks die zij zou lijden door de niet naleving van deze verbintenis.
 
10.2.2. Dat hij op de hoogte is van de aard van het internet, en meer specifiek van de technische mogelijkheden en de tijd die vereist is voor de raadpleging, het opvragen en het overmaken van de Data;
 
10.2.3. Dat de mededeling van Persoonlijke Identificatiegegevens aan derden is verboden en geschiedt op zijn eigen verantwoordelijkheid;
 
10.2.4. Dat hij alle noodzakelijke maatregelen dient te nemen opdat zijn informatica materiaal voldoet aan de technische vereisten die hem toelaten de Data te raadplegen;
 
10.2.5. Dat hij zelf alle noodzakelijke maatregelen dient te nemen opdat zijn eigen gegevens en materiaal beschermd zijn tegen virussen en andere oorzaken die schade kunnen teweeg brengen.
 
10.3. Het is de Klant niet toegelaten Gopress te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen van toepassing op de Klant, de netiquette of deze Algemene Voorwaarden, noch enige daad te stellen die op enig ogenblik de goede werking van Gopress op welke wijze dan ook in het gedrang kan brengen. 
 
Hieronder vallen ondermeer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
- pogingen tot inbraak in het netwerk, het platform of andere door Gopress verstrekte diensten;
- het uploaden van virussen;
- hacken of een poging tot hacken
- het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen;
- het kopiëren van de software;
- het aanwenden van enig (automatisch) systeem zoals maar niet beperkt tot robots, spiders, crawlers etc. met als bedoeling een toegang tot de databank te creëren op zo’n manier dat er meer zoekopdrachten naar de databank worden verstuurd dan voor een mens in een normale (manuele) handeling en met het gebruik van een normale web browser realiseerbaar is.
 
10.4. Specifiek voor het opladen van data op Gopress
 
10.4.1. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de data die hij uploadt op Gopress.
 
10.4.2. De Klant verbindt er zich toe de diensten niet te gebruiken om enig materiaal te uploaden waarvan het bestaan, de inhoud, het in het bezit hebben, de verdeling of het gebruik inbreuk pleegt op zakengeheimen of wetten (meer bepaald de strafwet of de wet ter bescherming van het privéleven), een bevel van een rechtbank of overheid overtreedt of op enige andere manier onwettig is.
 
10.4.3. Gopress behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om het gebruik door de Klant van de dienst te onderzoeken teneinde vast te stellen of er sprake is van een schending van de Algemene Voorwaarden of om na te gaan of de Klant voldoet aan alle toepasselijke wetgevingen, regelgevingen of bevelen van de overheid.
 
10.4.4. Indien blijkt dat er inbreuken zijn op wetgeving of wat dan ook en er een probleem is waardoor Gopress in rechte dreigt te worden aangesproken, heeft Gopress het recht deze documenten te verwijderen, de gepaste maatregelen te nemen en met onmiddellijke ingang de toegang van de Klant tot Gopress te beëindigen. 
 
Aansprakelijkheid Gopress
 
10.5. Gopress verbindt zich ertoe de nodige inspanningen te leveren om een optimale toegang (beschikbaarheid en bruikbaarheid) tot Gopress te verzekeren evenals wat betreft de raadpleging en het gebruik van de Data overeenkomstig de gebruiken op het internet. Gopress zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.
 
10.6. Gopress is, behoudens bedrog of grove fout bewezen in zijn hoofde, niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid of de moeilijkheden die de Klant ondervindt om Gopress te gebruiken of te genieten van de diensten zoals voorzien in de gebruikersovereenkomst.
 
10.7. Behoudens andersluidende bepaling, zijn alle verplichtingen van Gopress in het kader van deze Algemene Voorwaarden middelenverbintenissen.
 
10.8. Gopress neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich in geval van overmacht zoals voorzien in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.
 
10.9. Gopress kan niet aansprakelijk worden gesteld aangaande de juistheid van de Data of aangaande het feit dat de Data of de diensten niet geheel aan de verwachtingen of behoeften van de Klant voldoen.
 
10.10. Gopress vergoedt geen enkele inkomstenderving en haar aansprakelijkheid is, indien aangetoond, beperkt tot de helft van het jaarlijks bedrag dat door Gopress aan de Klant werd gefactureerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van schending van de vertrouwelijkheid, zoals voorzien in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden.
 
10.11. Gopress kan alleszins niet aangesproken worden voor de eventuele gevolgschade indien de dienst niet zou gefunctioneerd hebben. Zelfs indien dit toch het geval zou zijn, zal de schadevergoeding niet meer bedragen dan de vergoeding zoals voorzien in de voorgaande alinea.
 
Artikel 11. Overmacht
 
11.1. Geen enkele partij kan aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van zijn verplichtingen wanneer dit het gevolg is van overmacht.
De partij die overmacht wenst in te roepen, moet de andere partij hiervan schriftelijk (e-mail inbegrepen) verwittigen. 
 
Artikel 12. Duurtijd en beëindiging 
 
12.1. De gebruikersovereenkomst treedt in werking op de dag van ondertekening en wordt afgesloten voor een termijn van 1 jaar. De gebruikersovereenkomst zal automatisch met één jaar worden verlengd tenzij één der partijen de gebruikersovereenkomst opzegt bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot tenminste twee (2) maanden voor de einddatum van de gebruikersovereenkomst. 
 
12.2. Andere gevallen waarin de gebruikersovereenkomst beëindigd wordt:
 
(i) onmiddellijke beëindiging
- door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstmelding van een van de partijen in geval van bedrog, faillissement of andere gelijksoortige procedure, zonder schadevergoeding
- geheel of gedeeltelijk, via een schriftelijke kennisgeving, via brief of e-mail, door de Klant wanneer deze kan bewijzen dat Gopress de regels inzake vertrouwelijkheid zoals gestipuleerd in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden heeft geschonden en dit binnen de vijf dagen van vaststelling van deze schending
 
(ii) beëindiging mits opzegging
 
- van dertig (30) dagen te rekenen van de ontvangst van de ingebrekestelling in geval van zware fout met betrekking tot de contractuele verplichtingen en indien hier geen einde aan werd gesteld ondertussen.
- Van een overeengekomen periode indien een procedure in der minne er bij het verstrijken van de periode niet toe geleid heeft een einde te stellen aan het niet naleven te goeder trouw van een contractuele verplichting van een van de partijen. Deze contractuele verbreking kan geheel of gedeeltelijke gebeuren en dient te gebeuren via een aangetekend schrijven met ontvangstmelding.
- Van dertig (30) dagen te rekenen van de wijziging van de Algemene Voorwaarden
 
12.3. Gevolgen van de beëindiging:
 
12.3.1. Alle in het kader van de gebruikersovereenkomst toegekende rechten gelden slechts voor de duurtijd van de gebruikersovereenkomst. Bij de beëindiging van de gebruikersovereenkomst dient de Klant ervoor te zorgen dat alle gedownloade Data onmiddellijk worden verwijderd.
 
12.3.2. Behoudens in het geval van een schending door Gopress van artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden, zijn het abonnement en de provisie zijn niet terugbetaalbaar. Dit doet geen afbreuk aan het recht van Gopress om bijkomende schadevergoedingen te eisen voor de reële geleden schade in geval van miskenning door de Klant van zijn contractuele verplichtingen.
 
12.3.3. Openstaande provisies voor betaling per Data kunnen worden overgedragen naar het volgende contractjaar. Dit recht loopt ten einde op het moment van de beëindiging van het abonnement.
 
Artikel 13. Overdacht of sublicentie
 
13.1. Geen van beide partijen mag de gebruikersovereenkomst is zijn geheel of gedeeltelijk overdragen aan een derde partij zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de andere partij. Elke sublicentie is verboden.
 
Artikel 14. Vertrouwelijkheid
 
14.1 Behoudens indien noodzakelijk in het kader van een administratieve, juridische of gelijkaardige procedure of voor direct marketing doeleinden (zoals voorzien in artikel 15.4 van deze Algemene Voorwaarden), engageert Gopress zich om alle consultaties, zoekopdrachten en gebruik van de diensten door de Gebruikers en de resultaten van deze operaties, alsook elke informatie die verkregen werd ingevolge de verificatie, als strikt confidentieel te beschouwen. Gopress neemt hiervoor alle redelijke maatregelen en legt, op vraag van de Klant, uit dewelke precies genomen werden.
 
Artikel 15. Diverse bepalingen
 
15.1. Nietigheid
 Indien één of meerdere  clausules van deze Algemene Voorwaarden  in zijn geheel of gedeeltelijke nietig zou worden bevonden om welke reden dan ook, blijven de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden hun geldigheid behouden en de nietige clausule zal vervangen worden door een rechtsgeldige bepaling die er qua gevolgen of voorwerp het nauwst bij aansluit.
 
15.2. Rechtsgeldigheid
De relatie tussen Gopress en de Klant wordt enkel geregeld door de bepalingen deze Algemene Voorwaarden. Zij vervangt en gaat voor op elk voorafgaandelijk akkoord of onderhandeling.
 
15.3. Wijzigingen:
Elke wijziging aan de gebruikersovereenkomst dient het voorwerp uit te maken van een avenant ondertekend door beide partijen om rechtsgeldig te zijn.
 
Gopress is gerechtigd de Algemene Voorwaarden op elke moment te wijzigen. Gopress maakt alsdan een nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden beschikbaar op de website van Gopress en informeert de Klant hierover schriftelijk (pop-up, e-mail, post). De gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking dertig (30) dagen na de wijziging behoudens in het geval van beëindiging door de Klant zoals bepaald in artikel 12.2 van deze Algemene Voorwaarden.
 
15.4. Bescherming Persoonlijke Identificatiegegevens:
De Persoonlijke Identificatiegegevens, met uitzondering van het paswoord van de Klant, worden opgenomen in een databank waarvan Pressbanking, Barastraat 175 – 1070 Brussels (BE 0471.483.841), de verantwoordelijke voor het bestand is. De verwerking van deze Persoonlijke Identificatiegegevens is aangegeven bij de Commissie voor bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, onder het nummer VT0050034936.
 
De Persoonlijke Identifcatiegegevens worden gebruikt als contactgegevens en voor klantenbeheer. De Persoonlijke Identificatiegegevens kunnen worden meegedeeld aan de Uitgevers waar Gopress mee samenwerkt. Deze Uitgevers kunnen de Persoonlijke Identificatiegegevens gebruiken voor direct-marketing doeleinden.
 
De Klant heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van de hem betreffende Persoonlijke Identificatiegegevens. De Klant heeft het recht om toegang te krijgen tot de hem betreffende Persoonlijke Identificatiegegevens en er verbetering van te vragen via e-mail ask@gopress.be.
 
15.5. De Algemene Voorwaarden ontslaat de Klant niet van zijn wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de auteurswet, zoals ondermeer het betalen van vergoedingen verschuldigd voor wettelijke licenties.
 
Art. 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
 
16.1. Enkel het Belgisch recht is op de gebruikersovereenkomst van toepassing. De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd voor elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, de interpretatie of de uitvoering van de gebruikersovereenkomst. De procedure wordt in het Nederlands gevoerd.